***برجستگی رگ‌های بدن نشانه چیست؟


یک کارشناس طب سنتی گفت: بزرگی و برجستگی رگ‌های بدن ناشی از حرارت مزاج است. گرم‌مزاجان پُرخون هستند و توان انجام کارها در آنها زیاد است. افراد گرم و خشک کمتر احساس خستگی و بی‌حالی دارند.

سیدجواد علوی درباره رگ‌های بدن و مزاج هر فرد متناسب با نوع رگ‌های بدن, اظهار داشت: بزرگی اعضای بدن، ناشی از حرارت مزاج است.

بزرگی و برجستگی رگ‌های بدن نشانه حرارت مزاج است

این کارشناس طب سنتی می‌گوید: بزرگی و برجستگی رگ‌های بدن نیز از جمله این موارد است. گرم‌مزاجان پُرخون هستند و توان انجام کارها در آنها زیاد است. افراد گرم و خشک کمتر احساس خستگی و بی‌حالی دارند.

وی ادامه داد: در مزاج گرم و خشک رگ‌های پشت دست، پشت پا، ناحیه پیشانی و ناحیه گردن واضح و برجسته هستند.

علوی اضافه کرد: نمایان شدن رگ‌های بدن مشروط به آن است که فرد معاینه شونده خیلی لاغر نباشد یا دچار یک بیماری سخت و مزمن نشده باشد.

وی عنوان کرد: در افراد صفراوی رگ‌های بدن برجسته بوده و در لمس، نسبتاً سفت و پر هستند. در افراد دموی نیز عروق، برجسته اما نرم هستند.

در افراد بلغمی عروق تنگ و نَرم هستند

این کارشناس طب سنتی افزود: در افراد بلغمی، عروق تنگ و نرم هستند, در افراد سوداوی نیز عروق پشت دست نمایان است و نسبتاً سخت و تا حدی پُر هستند.

علوی بیان کرد: مسأله بروز عروق در تشخیص مزاج نکته مهمی است. برخی از حکمای طب سنتی اعتقاد دارند: «اگر در تشخیص دقیق مزاج دچار شک شدید، یکی از مهم‌ترین آنها وضعیت عروق بدن خواهد بود».

منبع: تسنیم و رجانیوز

♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛♛
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥


***امام خمینی(ره):

... هر روز ما در جنگ بركتي داشته ايـم كـه در هـمـه صـحـنه ها از آن بهره جسته ايم . ما انقلابمان را در جنگ به جهان صادر نـموده ايم ، ما مظلوميت خويش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت نموده ايم ، ما در جنگ پرده از چهره تزوير جهانخواران كنار زديم ، ما در جنگ دوستان و دشمنانمان را شناخته ايم ، ما در جـنگ به اين نتيجه رسيده ايم كه بايد روي پاي خودمان بايستيم ، ما در جنگ ابهت دو ابر قـدرت شـرق و غـرب را شكستيم ، ما در جنگ ريشه هاي انقلاب پربار اسلامي مان را محكم كرديم ، ما در جنگ حس برادري و وطن دوستي را در نهاد يكايك مردمان بارور كرديم ، ما در جنگ به مردم جهان و خصوصا مردم منطقه نشان داديم كه عليه تمامي قدرت ها و ابرقدرت هـا سـاليـان سـال مـي تـوان مـبـارزه كـرد ، جـنـگ مـا كـمـك بـه فـتـح افـغـانـسـتـان را بـه دنـبـال داشـت ، جـنـگ مـا فـتح فلسطين را به دنبال خواهد داشت ، جنگ ما موجب شد كه تمامي سـردمـداران نـظـام هـاي فـاسد در مقابل اسلام احساس ذلت كنند ، جنگ ما بيداري پاكستان و هـنـدوسـتـان را بـه دنـبـال داشت ، تنها در جنگ بود كه صنايع نظامي ما از رشد آن چناني برخوردار شد و از همه اينها مهمتر استمرار روح اسلام انقلابي در پرتو جنگ تحقق يافت .
هـمـه ايـنـهـا از بـركـت خـون هـاي پـاك شـهـداي عـزيـز هـشـت سـال نـبـرد بـود ، هـمـه ايـنـهـا از تـلاش مـادران و پـدران و مـردم عـزيـز ايـران در ده سـال مـبـارزه بـا آمـريـكـا و غـرب و شـوروي و شـرق نـشـات گـرفـت . جـنـگ مـا جـنـگ حق و باطل بود و تمام شدني نيست ، جنگ ما جنگ فقر و غنا بود ، جنگ ما جنگ ايمان و رذالت بود و ايـن جـنـگ از آدم تـا خـتـم زنـدگـي وجـود دارد .


چـه كـوتـه نـظـرنـد آنـهـايـي كـه خيال مي كنند چون مادر جبهه به آرمان نهايي نرسيده ايم ، پس شهادت و رشادت و ايثار و از خود گذشتگي و صلابت بي فايده است ! در حالي كه صداي اسلام خواهي آفريقا از جنگ هشت ساله ماست ، عـلاقـه بـه اسـلام شـنـاسـي مـردم در آمـريـكـا و اروپـا و آسـيـا و آفـريـقـا يـعـنـي در كل جهان از جنگ هشت ساله ماست .
من در اين جا از مادران و پدران و خواهران و برادران و همسران و فرزندان شهدا و جانبازان بـه خـاطـر تـحـليـل هاي غلط اين روزها رسما معذرت مي خواهم و از خداوند مي خواهم مرا در كـنـار شـهداي جنگ تحميلي بپذيرد .

ما در جنگ براي يك لحظه هم نادم و پشيمان از عملكرد خـود نـيـسـتـيم . راستي مگر فراموش كرده ايم كه ما براي اداي تكليف جنگيده ايم و نتيجه فـرع آن بـوده اسـت . مـلت مـا تـا آن روز كـه احـسـاس كرد كه توان و تكليف جنگ دارد به وظيفه خود عمل نمود . و خوشا به حال آنان كه تا لحظه آخر هم ترديد ننمودند ، آن ساعتي هـم كـه مـصـلحـت بـقـاي انـقلاب را در قبول قطعنامه ديد و گردن نهاد ، باز به وظيفه خود عـمـل كـرده اسـت ! آيـا از ايـن كـه بـه وظيفه خود عمل كرده است نگران باشد ؟


نبايد براي رضـايـت چـنـد ليـبـرال خـودفـروخـتـه در اظـهارنظرها و ابراز عقيده ها به گونه اي غلط عـمـل كـنـيـم كـه حـزب الله عـزيز احساس كند جمهوري اسلامي دارد از مواضع اصولي اش عـدول مـي كـنـد .تـحـليـل اين مطلب كه جمهوري اسلامي ايران چيزي به دست نياورده و با نـاموفق بوده است ، آيا جز به سستي نظام و سلب اعتماد مردم منجر نمي شود ؟ ! تاخير در رسـيـدن بـه هـمـه اهـداف دليـل نـمـي شـود كـه مـا از اصول خود عدول كنيم . همه ما مامور به اداي تكليف و وظيفه ايم نه مامور به نتيجه . اگر همه انبيا و معصومين عليهم السلام در زمان و مكان خود مكلف به نتيجه بودند ، هرگز نمي بـايـست از فضاي بيشتر از توانايي عمل خود فراتر بروند و سخن بگويند و از اهداف كـلي و بـلنـدمـدتـي كـه هـرگـز در حـيـات ظـاهـري آنـان جـامـه عـمـل نـپـوشـيـده اسـت ذكـري بـه مـيان آورند . در حالي كه به لطف خداوند بزرگ ، ملت ما تـوانـسـتـه اسـت در اكـثـر زمـيـنـه هـايـي كـه شـعـار داده اسـت بـه مـوفـقـيـت نـايـل شـود . مـا شـعـار سـرنـگـونـي رژيـم شـاه را در عـمـل نـظـاره كـرده ايـم ، مـا شـعـار آزادي و اسـتـقـلال را بـه عـمـل خـود زيـنـت بـخـشـيـده ايـم ، مـا شـعـار مـرگ بـر آمـريـكـا را در عمل جوانان پر شور و قهرمان و مسلمانان در تسخير لانه فساد و جاسوسي آمريكا تماشا كـرده ايـم ، مـا هـمـه شـعـارهـايـمـان را بـا عـمـل مـحـك زده ايم . البته معترفيم كه در مسير عـمـل ، مـوانـع زيـادي بـه وجـود آمـده اسـت كه مجبور شده ايم روش ها و تاكتيك ها را عوض نـمـايـيـم . مـا چـرا خـودمـان و مـلت و مـسـووليـن كـشـورمـان را دسـت كـم بـگـيـريـم و هـمـه عقل و تدبير امور را در تفكر ديگران خلاصه كنيم ؟
من به طلاب عزيز هشدار مي دهم كه علاوه بر اين كه بايد مواظب القائات روحاني نماها و مـقـدس مـاب ها باشند ، از تجربه تلخ روي كار آمدن انقلابي نماها و به ظاهر عقلاي قوم كـه هـرگـز بـا اصـول و اهـداف روحانيت آشتي نكرده اند عبرت بگيرند كه مبادا گذشته تـفـكـر و خيانت آنان فراموش و دلسوزي هاي بي مورد و ساده انديشي ها سبب مراجعت آنان به پست هاي كليدي و سرنوشت ساز نظام شود .


مـن امـروز بـعـد از ده سـال از پـيـروزي انقلاب اسلامي همچون گذشته اعتراف مي كنم كه بعض تصميمات اول انقلاب در سپردن پست ها و امور مهمه كشور به گروهي كه عقيده خالص و واقعي به اسلام ناب محمدي نداشته اند ، اشتباهي بوده است كه تلخي آثار آن به راحتي از مـيـان نـمـي رود ، گـرچـه در آن مـوقـع هـم مـن شـخـصـا مـايـل بـه روي كـار آمـدن آنـان نـبـودم ولي بـا صـلاحـديـد و تـايـيـد دوسـتـان قـبـول نـمـودم و الان هـم سـخـت مـعتقدم كه آنان به چيزي كمتر از انحراف انقلاب از تمامي اصولش و حركت به سوي آمريكا جهانخوار قناعت نمي كنند در حالي كه در كارهاي ديگر نيز جز حرف و ادعا هنري ندارند . امروز هيچ تاسفي نمي خوريم كه آنان در كنار ما نيستند چـرا كـه از اول هـم نـبـوده انـد . انـقـلاب به هيچ گروهي بدهكاري ندارد و ما هنوز هم چوب اعـتـمـادهـاي فـراوان خـود را بـه گـروه هـا و ليبرال ها مي خوريم ، آغوش كشور و انقلاب هـميشه براي پذيرفتن همه كساني كه قصد خدمت و آهنگ مراجعت داشته و دارند گشوده است

ولي نـه بـه قـيمت طلبكاري آنان از همه اصول ، كه چرا مرگ بر آمريكا گفتيد ! چرا جنگ كـرديـد ! چـرا نـسـبـت به منافقين و ضد انقلابيون حكم خدا را جاري مي كنيد ؟ چرا شعار نه شـرقـي و نـه غـربـي داده ايـد ؟ چـرا لانـه جـاسـوسـي را اشـغال كرده ايم و صدها چراي ديگر ...


منبع:صحیفه نور، ۶۷/۱۲/۴


برچست ها :