اثرات سوء سلامتی امواج میکروویو و رادیویی در بدن انسان را در سه دسته 1-آثار گرمایی 2- آثار غیر گرمایی و 3-آثار غیر مستقیم مورد بررسی قرار می گیرد.
1-آثار گرمایی
تنهـا اثـر قطعـی منتسب به امواج فوق اثرات گـرمـایی هستند. در بررسی آثار گرمایی امواج رادیـویـی و مـایکـروویـو، ذکـر ایـن نکـات حـائـز اهـمـیت است که اولا در فرکانس های بالاتر، میزان جذب بافتی انرژی افزایش می یابد، ثانیا میزان جذب انرژی در بافت‌های مختلف با هم مـتـفـاوت اسـت . ثـالثا مقدار زیادی از تأثیر این امـواج بـه قـدرت نفوذ این امواج به داخل بدن بـسـتـگـی دارد کـه در فـرکـانـس هـای مـخـتـلـف، مـتـفــاوت اســت. کـمـیــت SAR (آهـنــگ جــذب انــرژی) کـمیتـی اسـت کـه بیـانگـر میـزان جـذب انـرژی پـرتـو در بدن است و مستقیما می‌تواند شدت تأثیرگذاری گرمایی آن ها را نشان دهد .
به بیان دیگر هر چه SARبیشتر باشد، میزان تأثیر گرمایی اشعه مایکروویو یا رادیویی بیشتر خواهد بود . واحد SARوات بر کیلوگرم است. اگر SARبیش از 4 باشد اثرات گرمایی ایجاد شده برگشت ناپذیر و مخرب قطعی خواهند بود. در صورتی که SARکمتر از 4 باشد ، اثرات گرمایی برگشت پذیر و غیر دائمی خواهند بود.
اثرات گرمایی ناشی از جذب انرژی امواج MWو رادیویی در بدن عبارتند از :
اثرات بر چشم و آسیب قرینه
قرنیه عضوی است که رگ های خونرسان در آن وجود ندارند . بنابراین از دست دادن گرما از آن به سختی صورت می گیرد و به همین جهت به گرما حساس است ، امواج رادیویی به خصوص امواج MWمی‌توانند جذب قرنیه شده و آن را آسیب زده و حتی تا حد کدورت قرنیه پیش روند.
اثرات بر ملتحمه چشم
‌آسیب زدن به غدد مترشحه ملتحمه چشم می‌تواند باعث خشکی چشم و احساس وجود جسم خارجی در چشم شود. اگر آسیب به ملتحمه آنقدر باشد که آسیب دائمی به غدد مرطوب کننده چشم واقع در ملتحمه بزند ، می‌تواند باعث کوری در اثر خشکی بیش از حد چشم شود .
آب مروارید
آب مـروارید یا کاتاراکت از دیگر آسیب های چشمی ناشی ا ز امواج رادیویی و میکروویو است . حرارت ناشی از جذب آن ها در عدسی چشم می‌تواند باعث کدورت عدسی و ایجاد آب مروارید شود .
آسیب های پوستی
بسیاری از قسمت های طیف امواج رادیویی و مایکروویو قدرت نفوذ کمی به بدن دارند، بنابراین در سطح بدن ( پوست ) باقی مانده و جذب می‌شوند در این موارد احتمال بالا رفتن حرارت در پوست در نتیجه درجات مختلفی از سوختگی پوستی قابل انتظار است .
‌عقیمی
یکی از اعضای حساس به حرارت بیضه ها هستند. سلول های ژرمینال تولید کننده اسپرم در درجه حرارت خاصی که معمولا کمتر از درجه حرارت معمولی بدن است می‌توانند کار کنند و در درجه حرارت های بالاتر صدمه خواهند دید. جذب انرژی ناشی از امواج میکروویو یا رادیویی در بیضه ها می‌تواند باعث عقیمی موقت شود که اگر جذب انرژی کافی باشد می‌تواند عقیمی دائم را ایجاد کند.
تب
بـالا رفتـن کلی دمای بدن و خستگی و بی حالی ناشی از قرار گرفتن در معرض فرکانس هایی که کل بدن امواج را به یک میزان جذب می کنند ایجاد می شود.
2-اثرات غیر گرمایی
این اثرات در واقع اثرات غیر قطعی و احتمالی بوده و در دو دسته اثرات سرطانزایی و سایر اثرات بیان می‌شوند‌.
اثرات سرطانزایی
مطالعات نسبتا قابل توجهی در مورد اثرات سرطان زایی این دسته امواج صورت گـرفتـه اسـت ایـن مطـالعـات شـامـل مطـالعـات اپیـدمیـولـوژیک در مورد رابطه استفاده تلفن‌های موبایل ، اجاق های میکروویو خانگی و غیره با انواع سرطان ها و نیز بررسی شیوع انواع سرطان ها ( به خصوص تومور مغزی و سرطان خون) ، در پرسنل نظامی در معرض اشعه MWو رادیویی یا پرسنل مراکز مخابراتی و اپراتورهای رادارها و فرستنده های رادیویی و تلویزیونی بوده است . به علاوه مطالعات متعددی در سطح سلولی و حیوانی نیز در این رابطه انجام شده است.
دسته‌ای از این مطالعات خاصیت سرطان زایی این اشعه ها را رد کرده اند ولی دسته دیگر رابطه بین سرطان و این امواج را نشان داده اند. پانل متبحرین سازمان بهداشت جهانی که هر 4 سال یکبار مطالعات فوق را مرور مـی کند اعلام کرده تا به حال هیچ مدرکی که سرطان زا بودن امواج رادیویی و میکروویو را ثابت کند، یافت نشده است . به هرحال این دسته از مطـالعـات ادامـه دارنـد و تحقیقـات در زمینـه محاسبه ریسک احتمالی سرطان در تماس با این دسته از امواج ادامه دارد.
سایر اثرات: در بسیاری از مطالعات ، ارتباطی بین این امواج با اختلالات هورمونی (تغییر در تولید هورمون‌ها و به هم ریختن نظم هورمونی بدن)، اختلالات رفتاری (خشونت، حرکات اضطرابی و . . . )، اختلالات خواب ، اختلالات بیوشیمیایی بدن ( اختلال در تنظیم قند ، چربی و الـکـتـرولـیـت هـای خـون )، نـتـایـج بـد حـاملگی (‌ســقـــط‌، زایــمـــان زودرس، انــواع اخـتــلالات مـادرزادی در جـنـیـن) اخـتـلالات خـلقی مانند افــســـردگـــی و افـــزایـــش مــیــل بــه خــودکـشــی، اختلالات قلب و عروق و افزایش ریسک حمله های قلبی و انواع اختلالات عصبی، نشان داده شده است ولی نتایج فوق با سایر مطالعات تأیید نـشـده‌اند. بنابراین احتمال ایجاد چنین اثراتی وجـود دارد اگر چه وجود آن ها را به صورت قطعی نمی‌توان تأیید کرد.


اثرات غیر مستقیم
ایـن اثـرات بـه القاء جریان در بدن و تأثیر بر وسـایـل پـزشـکـی کـار گـذاشـته شده داخل بدن مربوط می‌شوند مثل اختلال در کارکرد سمعک یا دستگاه ضربان ساز قلب یا اختلال در کارکرد دستگاه های حساس پزشکی در بیمارستان که جان بیماران به آن وابسته است.
فرستنده های مخابراتی، سیستم های رادار و فرستنده های رادیویی و تلویزیونی ، اجاق‌های مـایکروفر، تلفن های همراه و بی‌سیم، انواع گیرنده های امواج ماهواره و رادیو تلویزیون ، از وسایلی هستند که امروزه کاربرد زیادی دارند و انسان را در معرض اشعه های الکترومغناطیسی با فرکانس بالا ( امواج رادیویی و میکروویو) قرار می دهند . به عنوان مثال اجاق های میکروویو معمولا با توان1000-600 وات در فرکانس های 2450-915 مگاهرتز کار می کنند، این پرتوها در صورت نشت به بیرون بسیار زیان‌بار هستند .
تلفن های همراه(موبایل) نیز امواج در فرکانس 900 مگاهرتز تا بیش از 1 هزار مگاهرتز ( یک گیگا هرتز) را ارسال و دریافت می کنند . این امواج توسط بدن جذب می‌شوند و اگر آهنگ جذب انرژی بیش از 4 وات بر متر مربع باشد می‌تواند باعث اثرات گرمایی دائمی در بدن انسان و احتمالا اثرات غیر گرمایی شود . اگر چه اثرات سرطان زایی و اثرات غیرگرمایی امواج رادیویی و میکروویو احتمالی هستند و وجود این اثرات به قطعیت نرسیده ولی به هرحال رد هم نشده اند و به عنوان عوامل خطر احتمالی و یا زمینه ساز همیشه باید مد نظر قرار گیرند . از این جهت اکیدا توصیه می شود، از وسایل و لوازم فوق تنها در شرایط استاندارد استفاده شود .
مثلا هرگونه نشتی از اجاق میکروویو خانگی در اثرات کثیف بوده ، استفاده نادرست، ضربه دیدن، خرابی درب دستگاه یا باز نگه د اشتن در آن هنگام استفاده، می‌تواند خطرناک باشد. همیشه باید از سالم بودن وسایل فوق و استاندارد بودن آن ها اطمینان حاصل کرد و تنها در شرایط استاندارد از آن ها استفاده کرده و به توصیه های ایمنی در این زمینه (مثل عدم استفاده از تلفن موبایل در بیمارستان به دلیل اثر آن بر روی دستگاه های حساسی که جان انسان دیگری وابسته به آن است)، عمل کرد. اکیدا توصیه می شود افراد دارای دستگاه ضربان ساز قلبی )Pacemaker(به هیچ وجه تلفن همراه خود را در فاصله کمتر از 15 سانتی متری از قلب خود نگه ندارند.
----------------------
منبع: سایت مهندسی بهداشت محیط envi.ir


برچست ها :