مرگ بر موسوی و کروبی و خاتمی و شیخ فتنه، مرگ بر این کفار ملعون


۹دی مبارک باد

هشدار!!
فتنه گران، امسال هم قصد فتنه دارند


برچست ها :