... از افراط در جماع بپرهیزید؛ زیرا سبب افسردگی و پژمردگی می گردد، با توجه به جسم و قدرت روحی و زمان های مناسب برای این عمل برنامه ریزی کنید...

منبع:
سایت پرسمان


برچست ها :